Ilmoituskanava

 

Whistleblowing -ilmoituskanava

Jyränkölän Setlementti ry edellyttää konsernin (Jyränkölän Setlementti ry, Jyränkölän Palvelukodit Oy ja Asunto Oy Heinolan Helena) ja sen kaikkien työntekijöiden noudattavan työssään Suomen lainsäädäntöä ja työhön annettuja ohjeita. Suhtaudumme väärinkäytösepäilyihin ja eettisiin rikkomuksiin vakavasti. Pyydämme sinua ensisijaisesti keskustelemaan epäilyistäsi esihenkilösi tai yhteyshenkilösi kanssa. Mikäli sinusta tuntuu, ettet voi kertoa tietojasi avoimesti, voit kertoa huolestasi nimettömänä tämän ilmoituskanavan kautta. 

Työntekijöiden lisäksi väärinkäytösepäilystä voi ilmoittaa kuka tahansa Jyränkölän sidosryhmään kuuluva. Ilmoituksen tekijällä ei tarvitse olla todisteita epäillyistä rikkomuksista, mutta ilmoitus tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Perättömien ilmoitusten tekeminen tahallisesti on ehdottomasti kielletty. 

Nimetyt riippumattomat henkilöt käsittelevät ilmoitukset luottamuksellisesti. Ilmoitus on lähtökohtaisesti nimetön, mutta halutessaan ilmoittaja voi jättää omat yhteystietonsa.  

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen, eikä sitä ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen, reklamointiin tai henkilökohtaisiin konflikteihin. Myöskään normaaleja työsuhdeasioita, joista työntekijöiden odotetaan keskustelevan esihenkilöidensä kanssa, ei ensisijaisesti tutkita ilmoituskanavassa. 

Ilmoituskanavaan pääset klikkaamalla oheista painiketta. Luethan ennen ilmoituksen tekemistä alla näkyvän tietosuojailmoituksen. 

Ilmoituskanava

 

Tietosuojailmoitus väärinkäytöksiä koskevien ilmoitusten käsittelyssä (Whistleblowing-kanava) 

1. Rekisterinpitäjä 

Jyränkölän Setlementti ry 

Osoite: Siltakatu 11, 18100 Heinola 
Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Kari Hahl, 050 322 1218 / kari.hahl@jyrankola.fi  

2. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Whistleblowing-kanavan kautta kaikki konsernin työntekijät ja myös ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa nimettömänä väärinkäytösepäilystään. Henkilötietoja käsitellään ilmoitetun tapauksen tutkinnassa sekä mahdollisten seuraamusten arvioinnissa ja toimeenpanossa. 

Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin. 

Rekisterinpitäjä suojaa yksityisyyttä ja käsittelee whistleblowing-kanavan kautta kerättyjä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. 

Oikeusperuste: 

Ilmoituksen tekijän henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen (tietosuoja-asetus 6 artikla 1 a, tietosuoja-asetus 9 artikla 2 a). 

Ilmoituksen kohteena olevan henkilön ja ilmoitusten käsittelijöiden henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f). Käsittely nojautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L 305/34, 26.11.2019, joka on tarkoitus vuoden 2021 loppuun mennessä saattaa voimaan kansallisella lainsäädännöllä. Erityisten henkilötietojen käsittelyn perusteena on työoikeuden alaan kuuluvien velvoitteiden noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 b). 

3. Tietolähteet 

Ilmoittajina voivat toimia konsernin työntekijät ja myös ulkoiset sidosryhmät. Lisäksi rekisterinpitäjä kerää tapauksen tutkinnan aikana ilmoitukseen liittyviä välttämättömiä tietoja asianosaisilta sekä tapahtumiin liittyviltä henkilöiltä ja tahoilta. 

4. Rekisteröityjen ryhmät ja kerättävät tiedot 

 1. Ilmoittaja 

Lähtökohtaisesti ilmoitukset tehdään nimettömänä. Ilmoittaja saattaa itse lisätä ilmoitukseen henkilötietojaan (kuten nimi, sijaintitieto, taloudellisia tietoja jne). Ilmoittajan itsestään antamat tiedot saattavat sisältää myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (kuten terveystietoja). Ilmoitettuun tapahtumaan liittyvät seikat saattavat olla sellaisia, että ilmoittaja on näiden tietojen perusteella epäsuorasti tunnistettavissa. 

 1. Ilmoituksen kohteena oleva henkilö 

Ilmoitus saattaa sisältää ilmoituksen kohteena olevaa henkilöä (kuten nimi, sijaintitieto, taloudellisia tietoja, jne), hänen käyttäytymistään ja olosuhteitaan koskevia tietoja sekä muita henkilökohtaisia tietoja. Tiedot saattavat sisältää myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (kuten terveystietoja). 

 1. Ilmoitusten käsittelijät 

Ilmoitusten käsittelijöistä kerätään seuraavat henkilötiedot: 

 • nimi, titteli, käyttäjätunnukset 

5. Pääsy henkilötietoihin ja henkilötietojen luovuttaminen 

Henkilötietoihin pääsevät ja niitä käsittelevät ne rekisterinpitäjän nimeämät työntekijät, jotka osana työtehtäviään käsittelevät ilmoituksia ja tutkivat tapahtumia. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, esimerkiksi viranomaisille tai ulkopuolisille tarkastajille, lakiin perustuen. 

6. Siirretäänkö henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen rajojen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen rajojen ulkopuolelle.  

7. Tietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään säännönmukaisesti enintään kaksi (2) vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen. Säilytysaika voi vaihdella pakottavien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti, joita ovat esimerkiksi rikosprosessia ja työturvallisuutta koskevat lait. 

8. Kuinka rekisteröity voi vaikuttaa omien henkilötietojensa käsittelyyn 

Rekisteröidyllä on aina oikeus: 

 1. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä sekä tarkistaa itseään koskevat tiedot 

 1. vaatia virheellisen tiedon oikaisua 

 1. vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan tarkoittamissa tilanteissa 

 1. tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus: 

 1. vaatia tietojen poistoa, tai 

 1. peruuttaa aikaisemmin antamansa suostumus tietojen käsittelyyn 

Tilanteissa, joissa tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on myös oikeus 

 1. vastustaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan tarkoittamissa tilanteissa 

Rekisteröity voi lähettää tietopyynnön tai rekisteröidyn oikeuksia koskevan vaatimuksen osoitteeseen: kari.hahl@jyrankola.fi 

Tietojen luovuttaminen edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavalla tavalla todentaa. 

9. Kenen puoleen voi kääntyä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä 

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä: Toimitusjohtaja Kari Hahl, 050 322 1218 / kari.hahl@jyrankola.fi.